Yom_harochev_stamp_2

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות

אנחנו התנועה הדו-גלגלית בישראל

ברוכים הבאים ל"יום הרוכב" – פעילות של קבוצת רוכבים שמתאגדת תחת 'התנועה הדו-גלגלית בישראל'.

מטרת הקבוצה היא לקדם את השימוש הבטוח בכלי רכב יעילים שצורכים פחות משאבים ותשתיות לאומיות, ויוצרים פחות זיהום אוויר – כפתרון זמין ומיידי לבעיית הגודש על כבישי ישראל.

בשלבי ההקמה מופעלים הקבוצה ומיזמיה, בהם אתר www.220220.co.il, על-ידי מערכת TheDoo – הכל על שני גלגלים, שכתובתה איזק שטרן 14 בתל-אביב, ת.ד. 6097 תל-אביב. מאחורי קבוצה זאת לא עומד אף גורם מסחרי, פוליטי או אחר, והמטרות היחידות שלה הן אלה שמפורסמות על-ידה באתר ובפרסומים רשמיים שלה.

מטעמי נוחות, האמור כאן מנוסח בעברית בלשון זכר אבל מתייחס לכל המינים ולכל אדם באופן זהה.

אנחנו מאמינים שרכיבה בטוחה על כלי רכב דו-גלגליים ראויה וזקוקה להכרה של כל מוסדות המדינה וקובעי המדיניות כפתרון מוביל לבעיית הגודש על כבישי ישראל – אשר פוגעת פגיעה קשה בפריון העבודה במשק ובאיכות החיים של כלל תושבי המדינה.

אנחנו נפעל יחד עם כל הרוכבים בישראל, עם כל הארגונים והאיגודים של רוכבי דו-גלגלי, ועם כל אדם וארגון שמזדהים עם מטרה זאת, כדי להניע את מקבלי ההחלטות ואת מוסדות המדינה לפעול למען בטיחות הרוכבים ולעידוד השימוש ברכב דו-גלגלי כחלופה לכלי רכב אחרים.

תנאי השימוש באתר זה

עצם השימוש באתר זה, בתכנים ובשירותים שכלולים בו, מהווה הסכמה שלך לתנאים שמנוסחים כאן ולאלה שמופיעים באתר, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור – למדיניות הפרטיות, קבלת דואר אלקטרוני ודברי פרסום, שימוש בפרטיך לצורך הצגת דרישות מנבחרי ציבור ונושאי משרה וכיוצ"ב.

עליך לקרוא את האמור כאן ברצינות ומתוך הבנה שעצם השימוש באתר זה מהווה הסכמה גורפת לכללים ולתנאים של מפעילי האתר. אם התנאים לא מקובלים עליך, או אם מטרותיהן המוצהרות של מפעילי האתר לא מקובלות עליך – נא לא להשתמש באתר. יודגש כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להתעדכן ולהשתנות, וחובתך לקרוא אותם מידי פעם כדי לוודא שהם עדיין מקובלים עליך.

מטרות התנועה הדו-גלגלית, יום הרוכב, ואתר זה:

התנועה הדו-גלגלית בישראל (בשלבי רישום) שמה לה למטרה לקדם את הרכיבה הבטוחה על כלי רכב דו-גלגליים כאחד הפתרונות לבעיית הגודש וזיהום האוויר על כבישי ישראל, וזאת מתוך הבנה שעומסי התנועה פוגעים באיכות החיים של אזרחי המדינה ובפריון העבודה במשק.

אתר יום הרוכב, וכל פעילות אחרות במסגרת התנועה הדו-גלגלית בישראל, נועדו לקדם את המטרות המוצהרות דלעיל. האתר מאפשר למי שמזדהה עם מטרות אלה לצרף את קולו לפנייה את פוליטיקאים, נושאי משרה ומקבלי החלטות אשר יכולים לקדם פעולות למען הרוכבים בישראל ולמען רכיבה בטוחה.

באמצעות אתר www.220220.co.il יכול כל משתמש רשום להוסיף דרישות משלו לרשימת הדרישות של התנועה, ואנחנו נתייחס לכך לפי שיקול דעתנו. כל משתמש רשום יכול בכל עת לבקש להסיר את שמו מרשימת החתומים על רשימת הדרישות, וזאת באמצעות טופס בקשה שמופיע באתר.

למפעילי האתר יש שיקול דעת בלעדי בכל הקשור לפעילות האתר והתנועה והם יכולים לשנות את רשימת הדרישות ולבצע כל שינוי באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.

כל תכני האתר וכל פעילויות התנועה, יום הרוכב והאתר, הם בבעלות בלעדית של מפעילי האתר או של צדדים שלישיים שמאפשרים למפעילי האתר להשתמש בהם ("תכני האתר").

שימוש באינטרנט ובאתר עשויים להיות כרוכים בתשלום של המשתמשים לספקיות התקשורת שבאמצעותן הם מתחברים לאתר, ותשלום כזה – אם נדרש – כפוף להסכמים שבין המשתמשים לבין ספקיות התקשורת, ונמצא באחריות המלאה של המשתמש.

שימוש באתר

אין לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו באופן שעלול לפגוע בצד שלישי ו/או לעבור על אף הוראת חוק או תקנה שנהוגה בישראל. אין להשתמש באתר באופן שעלול לפגוע במפעילי האתר, באתר עצמו, או שמשתמשים אחרים שלו.

אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים;

אין להעתיק תוכן או תכנים, ואין להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך בתכני האתר בכל דרך שהיא מבלי לקבל מראש ובכתב את אישורם של מפעילי האתר. אין להציג את תכני האתר באתרי אינטרנט או בכל פרשום שהוא אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי האתר;

מפעילי האתר רשאים לחסום ולמנוע גישה של משתמשים באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי בלבד, ומבלי שיהיו חייבים להודיע על כך מראש או בדיעבד.

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל ממפעילי האתר דברי פרסומת וזאת בהתאם לאמור בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים). דברי פרסומת ישלחו לפי פרטי הקשר שנמסרו למפעילי האתר במהלך רישום או בכל אופן אחר שבו מסרת אותם למפעילי האתר, למשל באמצעות טפסי יצירת קשר שמוצגים באתר. תוכל להסיר את פרטיך ואת שמך מרשימת הנמענים על דברי פרסומת אלה בכל עת, וזאת באמצעות משלוח הודעה למפעילי האתר.

שימוש באתר מותר למשתמשים בני 16 ומעלה בלבד. בעצם השימוש באתר את/ה מאשר/ת ומצהיר/ה שאת/ה בן 16 או יותר. מי שגילו נמוך מ-18 יכול להשתמש באתר רק בכפוף להסכמת הוריו או אפוטרופוס חוקי שלו ואישור ההוראות והתנאים שרשומים כאן.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט באמצעים שונים כדי לוודא ולאמת את זהות המשתמשים והחתומים על עצומות שמוצגות או יוצגו באתר. מפעילי האתר שומרים את הזכות למחוק ממאגרי המידע של האתר משתמשים שחשודים בהונאה או שימוש לרעה באתר, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיזדקקו לכל נימוק שהוא.

מפעילי האתר רשאים לפרסם או להשתמש בכל הצעה או רעיון שהצעת במסגרת האפשרות להציע דרישות מטעם המשתמשים בדו-גלגלי, אולם הם לא חייבים לעשות כך וזכותם לפעול בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר רשאים לשנות את נוסח הצעתך לפי שיקול דעתם, והם רשאים, אבל לא חייבים, לפרסם את שמך כמציע הרעיון או ההצעה.

תכני האתר מייצגים אך ורק את דעתם של מפעיליו, ועל הגולש והמשתמש להתייחס אליהם בביקורתיות הראויה.

זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים באתר, בשירותים שמוצעים בו ובכל תוכן שכלול בו שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר בלבד, או לצדדים שלישיים שהתירו למפעילי האתר להשתמש בהם.

למעט אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – ללא הסכמה מראש ובכתב.

מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק שנובע מחשיפת או אובדן פרטים או משיבוש פרטים כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילי האתר.

המשתמש מתחייב לשפות את מפעילי האתר וצדדים שקשורים איתם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם כתוצאה מהפרת תנאי השימוש. המשתמש מתחייב לשפות המפעילים בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש לא הולם או מזיק של משתמש באתר.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין שנובעים מתנאי השימוש הוא בית המשפט המוסמך לכך בתל-אביב, ישראל.

 

מדיניות הפרטיות

התנועה הדו-גלגלית בישראל (בשלבי רישום) ומפעילי אתר ומיזם יום הרוכב עושים ככל שביכולתם כדי לשמור על פרטיותם של המשתמשים באתר ושל התומכים בפעילויות למען רוכבי הדו-גלגלי בישראל. פרטים אישיים ומידע אודות הנרשמים לעצומות ולפעילויות השונות לא יימסרו לצדדים שלישיים.

להלן נפרט את מדיניות הפרטיות באתר זה:

רישומך באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור ממפעילי האתר ו/או מי מטעמם בנושא מאבק הרוכבים, העצומה, או חדשות והצעות שנוגעות לרווחת הרוכבים. בכל עת תוכל/י לבטל את הסכמתך לקבל דיוור ו/או דברי פרסומת וזאת באמצעות לחיצה על הקישור מתאים בדיוור, או באמצעות משלוח הודעת דואר אל מפעילי האתר.

לצורך פעילויותינו ייתכן שנבצע סקירות שגרתיות של פעולות שמבצעים גולשים באתר ונאסוף מידע שיימסר לנו על-ידי משתמשים באתר. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, ועל כן עצם השימוש באתר מהווה הסכמה שלך לתנאי הפרטיות שלנו.

בשלב זה מבקשים מפעילי האתר מן התומכים במאבק הרוכבים 2020 לצרף את שמם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם לעצומה שתישלח למועמדים לכנסת, ולצורך זה מתבקשים פרטים בסיסיים בלבד. בעתיד ייתכן שנבקש מן התומכים במאבק להצטרף לרישום באמצעות שם משתמש וסיסמא, ו/או להירשם לאתר באמצעות חשבון משתמש ברשת חברתית כגון פייסבוק. רישום כזה מאפשר למפעילי האתר גישה למידע בסיסי בפרופיל של אותה רשת חברתית ואל מידע ותוכן אחר שזמינים לעיון בחשבון זה.

פנייה אל מפעילי האתר באמצעות טפסי יצירת קשר דורשת מסירת פרטים נוספים, ומידע כזה עשוי להיאסף על-ידי מפעילי האתר לצרכים שונים. האתר מאפשר לשתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות כמו פייסבוק. שימוש כזה כפוף לכללי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות.

מפעילי האתר עשויים לאסוף מידע על התנהגות המשתמשים באתר, ובכלל זה לגבי תכנים ופרטים אישיים, סוג אמצעי התקשורת שבו השתמשת, המיקום שלו, ונתוני כתובת אינטרנט (IP address) שממנה השתמשת באתר או מידע אודות מכשיר הקצה שברשותך, וכיוצ"ב. המפעילים עשויים להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, למשל 'גוגל אנליטיקס', כדי לאסוף ולנתח מידע אודות או בקשר לגולשים ולהרגלי השימוש שלהם. מידע כזה לא מזהה משתמשים באופן אישי. עם זאת, במהלך שימוש באתר עשויים צדדים שלישיים – למשל גוגל ופייסבוק – לאסוף מידע אודותיך בקשר להרגלי הגלישה שלך, אתרים בהם ביקרת וכדומה.

שימוש במידע

בפרטים ובמידע אישי שנאסוף ייעשה שימוש בהתאם למדיניות השימוש ובכפוף להוראות החוק, וזאת בין השאר כדי לשפר ולהעשיר שירותים ותכנים וליצור שירותים ותכנים חדשים, או לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

בעתיד ייתכן שמפעילי האתר יציעו לשלוח אליך מעת לעת מידע אודות פעילותם, אודות האתר, וגם דברי פרסומת, וזאת בכפוף להסכמה מפורשת שניתנה על-ידך בעת אישור התנאים, בעת מסירת כתובת דוא"ל או בהסכמה בדרך אחרת. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת מידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים).

מפעילי האתר לא יעבירו פרטים אישיים לצדדים שלישיים אלא ככל שהדבר דרוש לצורך תקינות שירותי האתר או במקרים שבהם תיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטיך לצדדים שלישיים; או אם תפר הוראה מהוראות מדיניות השימוש או אם תבצע באמצעות האתר פעולות שעלולות להתפרש כמנוגדות לחוק או לחברת-אם, חברה-בת וחברה אחות שישתמשו במידע זה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו;

התנועה הדו-גלגלית ומפעילי האתר ויום הרוכב עשויים לארגן את פעילויותיהם במסגרת אחרת או לשנות את המבנה המשפטי שלהם, ובמקרים כאלה יהיו רשאים להעביר לגוף החדש את המידע שאספו ובלבד שהגוף החדש יפעל בהתאם לאמור כאן.

מידע שנאסף בעת שימוש באתר מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

מפעילי האתר עשויים להשתמש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות אישיות, לאבטחת מידע ועוד. בנוסף, קבצי עוגיוצת עשויים להישתל במחשך על-ידי צדדים נןספים כמו גוגל או פייסבוק.

אנחנו משקיעים מאמצים רבים באבטחת המידע האישי שלך אבל לא יכולים להתחייב שהוא לא ייחשף או ייגנב משרתי האתר, ולכן אין אנו מתחייבים שהאתר ומערכות מידע שמשמשות אותו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. עצם השימוש באתר מהווה הבנה והסכמה עם מגבלות אלה.

אם אינך מסכים עם האמור כאן עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

דילוג לתוכן